Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

jaciebiebardziej
5755 a6f4
Reposted byplujacajademVostok
jaciebiebardziej
Dobrze, że jesteś, 
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc, 
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.

Miałem iść do dentysty,
ale przybłąkał mi się wiersz o tobie,
no i nie mam go z kim zostawić w domu.

Dobrze, że jesteś, 
bo w zeszłym tygodniu „U Fukiera”,
śmierć znowu pytała o mnie szatniarza.

Dzwoniłem dzisiaj do ciebie, 
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.

Musisz mi pomóc, 
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień –
i nie stworzył świata...
— Borszewicz
Reposted byheinous heinous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl